รายละเอียดงานคนงานก่อสร้าง

งานหลักของวิศวกรโยธาคือการปรับระดับและปรับปรุงพื้นผิวของบ้าน ถนน แม่น้ำ ฯลฯ โดยใช้ดินและไม้

ดูตัวอย่างประเภทเสากั้นซึ่งได้มาตราฐานจากญี่ปุ่น

งานดิน

งานในสถานที่เพื่อสร้างรากฐานของอาคารและบำรุงรักษาถนนเรียกว่างานวิศวกรรมโยธา งานสำคัญที่วางรากฐานของอาคาร และงานปรับปรุง ขยาย และลดความทรุดโทรมของถนนก็เป็นรากฐานที่สำคัญของงานขุดดินเช่นกัน การขนส่งวัสดุ การขุดค้น และการบำรุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสามารถพูดได้ว่าเป็นงานหลักสำหรับคนงานด้านวิศวกรรมโยธา

งานดินเชิงกล

การขนส่งวัสดุ การขุดค้น และการบำรุงรักษาส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักร วัสดุถูกขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ การขุดดำเนินการโดยใช้รถขุด การบำรุงรักษาใช้รถบดถนนเพื่อปรับพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบให้เรียบ

ดูตัวอย่างประเภทเสากั้นซึ่งได้มาตราฐานจากญี่ปุ่น

สร้างฐานรากสำหรับอาคารและถนน

รากฐานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาคารที่จะยืน ในการสร้างฐานราก ดินที่ทำหน้าที่เป็นฐานรากจะต้องแข็งแรง เมื่อถนนต้องมีการลดระดับหรือปรับขนาด คนงานก่อสร้างจึงมีความจำเป็น เป็นงานสำคัญในการปรับระดับฐานรากและพื้นผิวถนนของอาคารผ่านงานขนส่งวัสดุ การขุดค้น และการบำรุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร งานต่อไปไม่สามารถทำได้หากไม่มีการปรับระดับที่ดินของวิศวกรโยธา